శ్రీ బాలాజీ శ్యామలరావు

17వ శతాబ్ధం

Shri Balaji వీరు ఇరువులు యోగి పుంగవులు. మద్రాసు నందలి తిరువత్తియూరులో ఉన్న వడియమ్మాన్ (బాలా త్రిపురసుందరి) ఆలయమునందుగల ఆశ్రమములో నివసించెడివారు. వీరు 17వ శతాబ్ధానికి చెందినవారని ప్రతీతి. కమలాంబిక సుమారు 8సం||ల వయస్సులో వీరిని ఆశ్రయించగా వారికి అప్పుడు 136 సంవత్సరములు కలవని తెలిపారు. ఈ విదంగా పరమ గురువులైన బాలాజీ శ్యామలరావు గార్లు బాలా త్రిపురసుందరి మంత్రమును కమలాంబికకు ఉపదేశించినారు. వీరు కంచి పీఠమునకు చెందినవారు. ఆ గుడిలోనే అమ్మవారిని సేవిస్తూ తరించినారు.